Gmina Pawłowiczki - BIP

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 13:49:27, aktualny]

GMINNYRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWICZKACH
UL. MAGNOLIOWA 3, 47-280 PAWŁOWICZKI
tel/fax 77/ 4874243
e-mail : gops_pawlowiczki@k-k.pl , sw_rodzinne@k-k.pl

godziny pracy :

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek – piątek od 7.00 do 15.00


DROGI KLIENCIE GOPS!

Informujemy, że istnieje możliwość doręczania wniosków do tut. Ośrodka w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz pomocy socjalnej w formie elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Szczegóły udostępnionych usług certyfikacyjnych znajdziecie Państwo pod adresem “www.esp.sygnity.pl”

“Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.”

“Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach jest wyodrębnioną, samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały Nr 11/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Pawłowiczkach z dnia 30 kwietnia 1990 r., w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 65 poz. 593 z późniejszymi zmianami / oraz o wszystkie okołoustawowe aktualne rozporządzenia.

RODEK REALIZUJE ZADANIAASNE GMINY I ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy :

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka ;
2. sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej ;
3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym ;
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych ;
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych ;
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego ;
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ;
8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego ;
9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matka, ojcem lub rodzeństwem ;
10. praca socjalna ;
11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ;
12. prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych ;
13. dożywianie dzieci ;
14. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym ;
15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu ;
16. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego ;
16a. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
17. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników
18. przyznawanie i wypłata zasiłków stałych
19.opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Do zadań własnych gminy należy :


1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych ;
2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze ;
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki ;
3a. opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy :


1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ;
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną ;
3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ;
4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Obowiązek zapewnienia realizacji oraz finansowanie zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.


POWODY I KRYTERIA UPOWAŻNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu : – ubóstwa ;
– sieroctwa ;
– bezdomności ;
– bezrobocia ;
– niepełnosprawności ; – długotrwałej lub ciężkiej choroby ;
– przemocy w rodzinie ; – potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ; – bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych ;
– trudności w integracji cudzoziemców ;
– trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego ; – alkoholizmu lub narkomani ; – zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej ;
– klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo doświadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :
– osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł netto miesięcznie ;
– rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł netto miesięcznie ; przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z w/w powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.


ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach realizuje zadania związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych, tj. :
– zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych ( prawo do świadczeń przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 674zł netto lub 764 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym); okres zasiłkowy trwa od 1 XI do 31 X
– zasiłków pielęgnacyjnych, – świadczeń pielęgnacyjnych, – specjalnych zasiłków opiekuńczych ( prawo do świadczeń przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 764zł netto) – zasiłków dla opiekunów – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. Becikowe (prawo do świadczeń przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 1922zł netto) – świadczeń rodzicielskich tzw. Kosiniakowe. Swoje zadania w tym zakresie realizuje w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami /.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE tzw. 500+

GOPS w Pawłowiczkach realizuje zadania związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Prawo do świadczeń przysługuje na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego 800zł netto na osobę w rodzinie lub 1200zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Prawo do świadczeń przysługuje na kolejne dzieci bez względu na dochód.
Prawo do świadczenia będzie ustalane od 1 IV 2016r. do 30 IX 2017r. a w latach następnych od 1 X do 31 IX.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

GOPS w Pawłowiczkach realizuje zadania związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prawo świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725zł netto. Okres świadczeniowy przypada od 1 IX do 31 X.

DODATEK MIESZKANIOWY

GOPS w Pawłowiczkach realizuje zadania związane z przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

ASYSTENT RODZINY

GOPS w Pawłowiczkach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 25 lipca 2014r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy zatrudnia asystenta rodziny, który podejmuje pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz z dziećmi i młodzieżą, którym rodzina nie zapewnia i nie sprawuje należytej opieki.


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG I ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH W NASZYMRODKU UDZIELĄ KIEROWNIK JEDNOSTKI I PRACOWNICY SOCJALNI.

Ośrodek Pomocy Społecznej swoim zasięgiem działania i pomocą obejmuje teren gminy Pawłowiczki, tj. 23 wsie, które podzielone zostały na 3 rejony opiekuńcze. Pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Anna Sykuła , która reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, zajmuje się sprawami organizacyjnymi oraz sprawuje nadzór nad całością pracy GOPS-u. W tym celu zatrudnia 9 pracowników :

– Irena Paluch – starszy pracownik socjalny
– Brygida Zebrała – specjalista pracy socjalny
– Justyna Dybała – specjalista pracy socjalnej
– Janina Chmielowska – główna księgowa – Agnieszka Własiewicz – inspektor ds. świadczeń rodzinnych, księgowości i administracji
– Sonia Kosz – asystent rodzinny
– Renata Grześka- pomoc administracyjna ds. świadczeń Poza tym Ośrodek zatrudnia 6 osób świadczących pomoc w formie usług opiekuńczych u osób samotnych, starszych i schorowanych, wymagających opieki i pomocy osób drugich.

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2009-06-03 13:49:27

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 3455

 

rejestr zmian tej informacji »