[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 10:47:27, aktualny]Wójt Gminy Pawłowiczki
mgr inż. Jerzy Treffon

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 11.00 do godz. 16.00
KOMPETENCJE WÓJTA


1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności: – przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, – określanie sposobu wykonywania uchwał, – gospodarowanie mieniem komunalnym, – wykonywanie budżetu, – zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.


Urząd Gminy w Pawłowiczkach
Pl. Jedności Narodu 1
47-280 Pawłowiczki
tel. (+48 77) 487 41 52, fax: (+48 77) 487 42 35
e-mail: ug@pawlowiczki.pl, www: pawlowiczki.pl