Gmina Pawłowiczki

Aktualności

14 stycznia 2019, godzina 14:20


Szanowni Mieszkańcy,
Miniony 2018 rok przyniósł wiele zmian w gospodarce odpadami komunalnymi. Dla mieszkańców wszystkich gmin członkowskich Związku wprowadzono selektywną zbiórkę papieru w niebieskich pojemnikach i workach, po raz pierwszy też od 5 lat Związek zmuszony był podnieść opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zasadą „zanieczyszczający płaci”, system gospodarowania odpadami komunalnymi musi w całości finansować się z opłaty wpłacanej przez właścicieli nieruchomości. Oznacza to także, że każdy mieszkaniec ma realny wpływ na koszty funkcjonowania tego systemu.
Pamiętajmy, że zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, najważniejsze jest zapobieganie ich powstawaniu, kolejno ponowne użycie, następnie właściwa segregacja i recykling. Szczególną uwagę winniśmy zwracać na odpady zmieszane, których odbiór i zagospodarowanie kosztuje najwięcej. Wynika to nie tylko z cen transportu czy energii, ale ma związek z opłatą środowiskową, tzw. „marszałkowską”, która z roku na rok jest coraz wyższa. W 2019 roku za tonę składowania odpadów zapłacimy już nie 140 zł a 170 zł, natomiast w 2020 r. i w kolejnych latach już 270 zł od tony. Oznacza to, że im więcej produkować będziemy odpadów zmieszanych, tym koszty systemu będą coraz wyższe.
Większość mieszkańców gminy zobowiązała się do segregacji odpadów i opłaca niższą stawkę za gospodarowanie odpadami. Z tego względu do pojemnika czarnego na odpady zmieszane powinny trafiać wyłącznie odpady „resztkowe” czyli pozostałości po segregacji nienadające się do recyklingu w tym kompostowania, a także popiół. W żadnym wypadku nie można wrzucać tam odpadów niebezpiecznych czy rozbiórkowych które należy dostarczać do Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ponieważ trwają prace nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości, która obliguje do czterokrotnego zwiększenia opłaty w przypadku niepoprawnej segregacji (czyli na dzień dzisiejszy do 60 zł od osoby), apelujemy o stosowanie się do przyjętych zasad sortowania odpadów.
Przypominamy, że w zamian za uiszczaną stawkę Związek odbiera od mieszkańców odpady segregowane takie jak tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier bez limitu, z kolei odpady zmieszane odbierane są jedynie z pojemnika, którego pojemność zależy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku firm i innych instytucji ilość ta zależy od złożonej deklaracji. W sytuacji, gdy okresowo produkujemy więcej odpadów zmieszanych, winniśmy zamówić usługę dodatkową w Związku. Pod żadnym pozorem nie wolno przekazywać pieniędzy ani innych korzyści pracownikom firm wywożących odpady, co niestety zostało stwierdzone w przypadku kilkudziesięciu przeprowadzonych przez Związek kontroli. Przypominamy, że działania takie – jako próba oszustwa – niosą za sobą karne konsekwencje. Takie „dostawki” muszą być sfinansowane z opłat wszystkich mieszkańców, co w konsekwencji wpływa na koszty funkcjonowania systemu i wysokość stawki.
Pragniemy Państwa poinformować, że zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są osiągnąć w 2020 r. 50% poziom recyklingu odpadów takich jak tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale. To bardzo wysoki wskaźnik i jedynie poprzez wspólne działania będziemy w stanie go osiągnąć, w przeciwnym wypadku gminom grożą wysokie kary finansowe, co w konsekwencji będzie miało wpływ na wysokość stawki opłat za odpady. Przypominamy, że odpadów komunalnych (z wyłączeniem drewna, papieru i tektury) nie można spalać w domowych piecach. Podczas spalania tworzyw sztucznych, mebli i innych odpadów do powietrza dostaje się wiele toksycznych i rakotwórczych substancji. Dbając o zdrowie własne, rodziny i sąsiadów pozbywajmy się odpadów zgodnie z prawem, poprawiając tym samym stan środowiska i poziom recyklingu.
Jednocześnie informujemy Państwa, iż Związek stale pracuje nad udoskonaleniem systemu gospodarki odpadami. W 2018 r. pozyskał ponad 4 mln złotych na edukację ekologiczną i budowę czterech stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOKów, aktualnie oczekuje na decyzję w sprawie przyznania kolejnych 10 mln zł na budowę pozostałych PSZOK i doposażenia mieszkańców w pojemniki na odpady.
Życząc Państwu samych sukcesów w Nowym Roku, gorąco zachęcamy do właściwego postępowania z odpadami, gdyż jest to wyraz troski o środowisko i przyszłe pokolenia.

ZAGINEŁY PSY

14 stycznia 2019, godzina 14:11

W miejscowości Pawłowiczki zaginęły dwa psy
Gdyby ktoś widział prosimy o kontakt z tut. Urzędem Gminy
tel. 77 4036473

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

09 stycznia 2019, godzina 14:55

Pobierz dokument

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców gminy wraz z rehabilitacją zdrowotną

09 stycznia 2019, godzina 14:42

Rozstrzygnięcie konkursu ofert pobierz

Prowadzącym punkty skupu surowców wtórnych przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych

09 stycznia 2019, godzina 07:45

Związek Międzygminny „Czysty Region” uprzejmie przypomina, iż na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056) z dniem 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie art. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przewidujący określone obowiązki sprawozdawcze, których termin wykonania upływa – co do roku 2018 – w dniu 31 stycznia 2019 r.
Zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie to dotyczy głównie prowadzących punkty skupu surowców wtórnych.
Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze sprawozdanie dotyczyć będzie roku 2018 i zawierać ma informacje o masie:
• poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
• odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.
Obowiązujący wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1627).
Za złożenie sprawozdania po terminie grozi kara pieniężna 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Złożenie nierzetelnego sprawozdania podlega zaś karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli to sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania kara wynosi od 500 zł do 5000 zł.
Na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” wszystkie zadania gmin związane z powyższym, wykonuje Związek – zarówno przyjmując sprawozdania, jak i wymierzając kary zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym przypominamy o terminowym złożeniu sprawozdania do biura Związku mieszczącego się przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Wzór sprawozdań

« Poprzednie